Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Общи условия

Общи условия – www.forscope.bg

1) Информация за продавача:

Име: RA Software s.r.o., 

Адрес: Нове сади 988/2, 602 00 Бърно, Чехия

ЕИК: 04885414

ИК по ДДС: CZ04885414

(Наричан по-нататък "Продавач") 

2) Общи положения

2.1. Настоящите Общи условия (по-нататък наричани “Общи условия”) на Продавача регулират взаимните права и задължения, произтичащи или свързани с договора за покупка (наричан по-нататък “договор за покупка”), сключен между Продавача и друго лице (наричано по-нататък “Купувач”) чрез интернет магазина на продавача. Интернет магазинът се управлява от Продавача чрез интернет страницата www.forscope.bg (наричан по-нататък “Уеб сайт”) и чрез интерфейса на уеб сайта (наричан по-долу “уеб сайт интерфейс”).

2.2. Купувач може да бъде:

2.2.1. Потребител (физическо лице), който има всички права за по-нататъчна дистрибуция, по всяко време, или поне минимумът, гарантиран от Националното законодателство.

2.2.2. Юридическо лице, като в този случай взаимоотношенията между Продавача и Купувача (ако не е посочено изрично в тези Общи условия) се уреждат Съгласно § 1751 ал. 1 от закон номер. 89/2012 Coll., Чешки граждански процесуален кодекс (наричан по-нататък “Граждански кодекс”).

2.3. Настоящите Общи условия са неразделна част от договора за покупко-продажба. С потвърждаването на поръчката, Купувачът декларира, че се съгласява с и потвърждава Общите условия.

2.4. Всички документи се доставят на Купувача на неговия имейл адрес, посочен в неговия потребителски профил или в неговата поръчка (в случай, че поръчката не е направена през потребителския профил на Купувача).

2.5. Настоящите Общи условия могат да се коригират чрез Индивидуален Договор за покупка. Коригираните части, представени в индивидуалния договор за покупка, ще имат предимство пред Общите условия.

2.6. Настоящото споразумение се урежда, тълкува и прилага в съответствие със законите на Република Чехия, без да се отчита конфликт на законови интереси.

2.7. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с Договора за покупка, който включва тези Общи Условия, ще се решават от генералният съд на Продавача.

2.8. Общите условия могат да бъдат изменяни от Продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, които са възникнали след ефективния период на предходната версия на Общите условия. Продавачът е длъжен да уведоми за промяна на Общите условия на Уеб сайта. Купувачът, който не е съгласен с промяна на Общите условия, е длъжен да уведоми Продавача за своето несъгласие с промяната на Общите условия, или да прекрати договора натова основание. Актуална версия на Общите условия е достъпна на интернет страницата на Продавача, и също така ще се изпрати по електронна поща с потвърждение на поръчката.

3) Стоки

3.1. За целите на тези Общи условия термина Стока има следния смисъл: софтуерен лицензионен ключ, разпространяван до Купувача дигитално или на физически носител.

3.2. Всички графики и снимки, предоставени от Продавача в каталога на Стоките в Уеб сайта, са само с илюстративна цел и дават приблизителна представа за Стоките, описани в тях.

4) Процес на поръчване

4.1. Купувачът трябва да попълни формата за поръчка, за да направи поръчка. Поръчката може да се направи чрез потребителски профил, електронна поща или телефон. Формулярът за поръчка основно изисква следната информация:

4.1.1. поръчани стоки − количество, версия, варианти, ако има такива;

4.1.2. начин на плащане за поръчаните стоки, подробности за желания начин на доставка на поръчаните стоки;

4.1.3. информация за разходите, свързани с доставката на стоките (тази информация е наричана по-долу “поръчка”).

4.2. Продавачът винаги има правото да поиска от Купувача допълнително потвърждение (например, в писмена форма или по телефона), най-вече по отношение на количеството на стоките, покупната им цена и приблизителната оценка на разходите за доставка.

4.3. Контакти за поръчка:

 Уеб интерфейс: www.forscope.bg

 Телефонен номер: +359 2 491 78 02

4.4. Работно време: при поръчване чрез имейл адрес или сайта на Продавача − по всяко време; при поръчване по телефона − работното време на отдел Грижа за клиента е написано на началната страница на Уеб сайта на Продавача.

5) Завършване на договор

5.1. Дадена поръчка се счита за приета само когато Продавачът издаде писмено одобрение (наричано по-нататък “Поръчково одобрение на Поръчката”), което се предоставя на Купувача на посочен от него имейл адрес.

5.2. Продавачът се задължава да издаде и изпрати одобрение на Поръчката в рамките на 48 часа след като Поръчката е била направена от Купувача или Поръчката се счита за отменена.

5.3. След доставката на одобрението на Поръчката до Купувача, Договорът за покупка може да се променя само по взаимно съгласие на двете страни.

5.4. Договорът за покупка за България се издава на български.

5.5. Оригиналният екземпляр от Договора за покупка се архивира от Продавача в продължение на 5 години.

5.6. Купувачът придобива собственост върху стоките след изплащане на пълната покупна цена.

6) Документи

6.1. Всички документи, свързани с процеса на договаряне и оригиналното копие на Договора за покупка, се архивират от Продавача в електронна форма.

7) Потребителски профил

7.1. Договорът за покупко-продажба между Купувача и Продавача може да се проведе чрез потребителския профил на Купувача. Договорът за покупка може да се извърши и без използване на потребителски профил.

7.2. Купувачът може да получи достъп до своя потребителски интерфейс при регистрация на Уеб сайта на Продавача. От своя потребителски интерфейс Купувачът може да си поръчва Стоки (по-нататък наричан “потребителски профил”).

7.3. При създаване на потребителски профил на уеб сайта и при поръчване на Стоки, Купувачът е длъжен да предостави точна и вярна информация. Купувачът се задължава всички данни, предоставени в профила на потребителя, да са точни и актуални. Данните, предоставени от Купувача в потребителския профил и по време на процедурата за поръчка, се считат от Продавача за точни и актуални.

7.4. Достъпът до профила на потребителя се извършва чрез потребителско име и парола. Купувачът се задължава да запази поверителността на информацията, необходима за достъп до акаунта на потребителя.

7.5. Купувачът не трябва да позволява използването на потребителския профил от трети лица.

7.6. Продавачът не носи отговорност за вреди, причинени от неспазване на задълженията, посочени в член 7.4 и 7.5. на настоящите Общи условия.

7.7. Продавачът може да изтрие потребителски профил, особено ако потребителският профил не е използван през последните две години или ако Купувачът е нарушил задълженията, произтичащи от Договора за покупка (включително Общите условия).

7.8. Купувачът се съгласява, че потребителският профил може да не е достъпен по всяко време, най-вече по отношение на необходимата поддръжка на хардуер и софтуер оборудването от Продавача или трети лица.

8) Цена

8.1. Потребителският интерфейс предоставя информация за стоките, включително цените им. Цените на стоките са с ДДС и включват всички свързани такси. Цените на стоките са валидни, докато са показани на сайта. Тази разпоредба не засяга правото на Продавача да сключи Договор за Покупка при условия, договорени индивидуално.

8.2. Цената, публикувана на Уеб сайта, не включва опаковане и такси за доставка, както и такса за избрания тип плащане. Възможно е да има допълнителни такси.

8.3. Препоръчителната цена на Уеб сайта показва цената, за която същата стока може да бъде намерен на пазара. (валидно от 1. 5. 2015 г.).

8.4. Ако цената на стоката се промени през времето, в което поръчката се обработва, Купувачът ще се ползва от цената, която е била валидна в момента на създаване на поръчката.

9) Гаранция

9.1. Продавачът осигурява формуляр за Гаранционен иск на следния адрес: https://www.forscope.bg/how-to-return-or-replace-your-products/

9.2. Като доказателство за покупка в случай на процедура за гаранционен иск, моля, запазете всички материали, предоставени със стоката, особено на фактурата.

9.3. Гаранцията за наши стоки, закупени от потребителите, е 24 месеца; гаранция за нашите стоки, закупени от юридически лица, не се предоставя, или, ако националното законодателство гласи друго, представлява минимума, установен със закон.

9.4. Юридическите лица могат да се свържат с Продавача с изискване на гаранция в рамките на 6 месеца от покупката, но Продавачът не е задължен да се заеме с такова искане.

10) Начини на плащане

10.1. Начинът на плащане за поръчаните стоки и за доставка и опаковка се избира от Kупувача по време на поръчката. Възможни начини:

- Банков превод по банкова сметка на Продавача (наричана по-долу "сметка на Продавача")

- Наложен платеж (наричан по-нататък “наложен платеж”)

10.2. Разходите за доставка и опаковане, както и за изпращане на пратката, се отчитат по време на процеса на поръчка и може да бъдат обект на промяна.

10.3. При плащане с наложен платеж, сумата се плаща при доставката на стоките. В случай на плащане чрез онлайн портал, плащането трябва да се извърши веднага след сключване на договора. В противен случай поръчката няма да бъде обработена от Продавача и покупката ще се счита за анулирана.

10.4. В случай на банков превод, плащането трябва да се извърши в рамките на 5 дни от сключването на Договора за покупка. Купувачът е длъжен да посочи подробности за плащането. Задължението на Купувача да плати за поръчаните стоки е изпълнено, когато Продавачът получи плащането на посочената банкова сметка.

10.5. Продавачът има право, особено ако Купувачът не предостави допълнително потвърждение (чл. 3.6), да изиска заплащане на пълната покупна цена, преди да изпрати стоките на Купувача. Ако Купувачът е юридическо лице, разпоредбите на § 2119 ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс не се прилагат.

10.6. Приложимите ваучери или отстъпки за стоките не могат да бъдат комбинирани, освен ако не е посочено друго.

10.7. Продавачът е регистриран по ДДС. Продавачът издава фактурата след пълното изплащане на сумата по нея. Фактурата ще бъде изпратена на имейл адреса на Купувача.

10.8. В съответствие със Закона за архивиране на данните за продажби, Продавачът се задължава да издава документ за покупка на Купувача. Освен това, Продавачът е длъжен да регистрира приходи в онлайн базата данни на регионалната данъчна администрация. В случай на техническа неизправност, регистрацията следва да се направи до 48 часа максимум.

11) Начини на доставка 

11.1. Освен ако не е указано друго, стоките се доставят на Купувача на адреса, посочен в поръчката, и по начин, избран от Купувача в поръчката.

11.2. Освен ако в Договора за Покупка не е посочено друго, задължението на Продавача да изпрати стоката на Купувача започва да тече от датата на пълното изплащане на покупната цена, ако плащането е кредитирано на Продавача преди 11.00 часа централно европейско време (CET). Тази разпоредба не се прилага в случай на плащане с наложен платеж.

11.3. Освен ако не е договорено друго, физическите носители се доставят на Купувача чрез куриерска фирма.

11.3.1. Стоките се изпращат от Продавача в деня, в който следните условия са изпълнени: Договорът за Покупка е завършен (преди 11.00 часа централно европейско време) и Купувачът е изпълнил задължението си за плащане на сумата по Договора. В случай, че Купувачът е избрал да плати с наложен платеж, такова се осъществява при получаване на стоката от куриера.

11.3.2. Стандартното време за доставка е в рамките на 3 работни дни.

11.3.3. Купувачът не е длъжен да приеме пакет, който показва признаци на повреда.

11.3.4. В случай, че Купувачът получи непълна или повредена пратка, Купувачът е длъжен незабавно да уведоми куриера, както и Продавача

11.4. Доставяне на софтуер по електронен път (ESD)

11.4.1. Електронният вариант за доставяне на софтуер изключва възможността за плащане чрез наложен платеж.

11.4.2. Електронният софтуерен ключ се изпраща в рамките на 48 часа, след като Купувачът е изпълнил задължението за плащане на цената.

11.5. Стоките не могат да бъдат взети лично.

11.6. В случай, че начинът за доставка се предоговори въз основа на конкретно искане от страна на Купувача, Купувачът поема риска и допълнителните разходи, свързани с този начин на транспорт.

11.7. Ако Продавачът трябва да достави стоката на място, посочено от Купувача в поръчката за покупка, Купувачът е длъжен да е на разположение за приемане на стоката при доставката.

11.8. При повторна доставка или доставка по начин, различен от посочения в поръчката, Купувачът е длъжен да заплати разноските, свързани с повторната доставка, или разходите, резултат от сменения начин на доставка.

12) Отказване

12.1. Купувачът в правото си на потребител може да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни от получаването на продукта, без да посочва причина за оттегляне, по закон.

12.2. Продавачът предлага разширен, 30-дневен срок за отказване от сключения договор, след получаването на продукта от потребителите.

12.3. Отказването може да бъде направено чрез имейл или с писмо до адреса на Продавача. Продавачът осигурява формуляр за Гаранционен иск, който е на разположение на: https://www.forscope.bg/how-to-return-or-replace-your-products/

12.4. И при двата начина на отказване (по електронна поща или по обикновена поща) е необходимо да се изпрати и Декларацията на клиента, попълнена и подписана, по обикновена поща до адреса на Продавача.

12.5. Декларацията на клиента е на разположение на: https://www.forscope.bg/how-to-return-or-replace-your-products/

12.6. При отказване Купувачът трябва да изпрати Стоките, пълната документация и попълнена и подписана Декларация на клиента в рамките на 30 дни след уведомяване на Продавача за отказването.

12.7. Продавачът е длъжен да върне парите на отказалия се Купувач в срок от 30 дни след получаването на Стоките и попълнената и подписана Декларация на клиента. Парите ще бъдат върнати до банковата сметка на Купувача, посочена във формуляра за Гаранционен иск.

12.8. Продавачът не е длъжен да върне парите, ако Декларацията на клиента не е попълнена и подписана от Купувача или ако от Стоките липсва ключова част (като например сертификат за автентичност или електронен сертификат), защото в такъв случай Стоките се считат за необратимо повредени.

12.9. Продавачът не е длъжен да върне пълната цена на Стоките, ако върнатите Стоки са повредени. В такъв случай се прилага относително приспадане от пълната цена.

12.10. Купувачът поема разходите в случай на връщане на Стоките на Продавача, освен ако законът не гласи друго.

12.11. Подаръци, получени заедно със Стоките, също са с възможност за връщане, ако оригиналните Стоки се върнат заедно с тях.

12.12. Адресът на Продавача за връщане на продукти или за отказване е: RA Software s.r.o., Нове сади 988/2, 602 00 Бърно, Чешка република.

12.13. Членове 12.1 до 12.11 не се прилагат за юридически лица. Отказване от договор от страна на Купувач, който е юридическо лице, не е възможно освен ако законът не постановлява друго.

13) Защита на личните данни

13.1. Защита на личните данни на Купувача, който е физическо лице, се осигурява от Закон №. 101/2000 Coll., Относно защитата на личните данни.

13.2. Купувачът се съгласява с обработването на неговите лични данни, а именно: име, адрес, идентификационен номер, данъчен идентификационен номер, имейл адрес, телефонен номер и т.н. (по-нататък наричани “лични данни”).

13.3 Купувачът се съгласява с обработването на лични данни от страна на Продавача за целите на осъществяване на правата и задълженията, произтичащи от Договора за Покупка, както и за целите на поддържане на потребителския акаунт. Ако Купувачът не избере друго, Купувачът се съгласява с обработването на лични данни от страна на Продавача за целите на изпращането на търговски съобщения и информация на Купувача. Продавачът може да предостави обработени лични данни на трети лица − бизнес партньори на Продавача, за целите на изпращането на маркетинг и бизнес предложения. Съгласието за обработването на лични данни в тяхната цялост, посочено в настоящия член, не е условие, което би направило сключването на Договор за Покупка невъзможно.

13.4. Купувачът признава отговорността да заявява вярно и точно своите лични данни и да поддържа всички свои лични данни актуални. Купувачът също признава отговорността да информира Продавача без забавяне в случай на промяна на личните си данни.

13.5. Личните данни на Купувача се предоставят на превозвачите за целите на доставка на поръчаните стоки. Личните данни на Купувача не се прехвърлят на трети лица, без предварителното съгласие на Купувача.

13.6. Личните данни могат да се съхраняват за неопределен период от време. Личните данни ще бъдат обработвани електронно по автоматизиран метод или в печатна форма и неавтоматизиран метод.

13.7. Купувачът потвърждава, че личната информация е точна и че всички лични данни са предоставени на Продавача доброволно.

13.8. В случай, че Купувачът смята, че Продавачът или превозвач (чл. 13.5) извършва обработване на личните му данни, което е в противоречие с защитата на личния живот на Купувача или е противозаконно, особено ако личните данни са неточни по отношение на обработката им, Купувачът може да:

13.8.1. да поиска от Продавача или превозвача обяснение;

13.8.2. да поиска от Продавача или превозвача да коригират ситуацията.

13.9. Ако Купувачът поиска информация по отношение на обработването на личните им данни, Продавачът е длъжен да достави тази информация. Продавачът има право да изисква разумна компенсация, ненадвишаваща разходите за предоставяне на необходимата информация.

13.10. Ако националното законодателство гласи, че потребителитят може да откаже одобрението си за обработване на лични данни, отказването трябва да бъде направено по пощата до адреса на Продавача. Продавачът или друг администратор, който получава данните от Продавача, трябва да незабавно да спре обработката на личните данни на оттеглящата се страна.

13.11. Купувачът се съгласява да получава информация, свързана с продукти и услуги от Компанията на Продавача на имейл адреса на Купувача. Купувачът се съгласява да получава търговски съобщения от Продавача на имейл адрес на Купувача.

13.12. Купувачът се съгласява със запазването на така наречените Бисквитки на компютъра си. В случай, че е възможно целият процес на поръчка, заедно с всички права и задължения, произтичащи от Договора за покупка, да се извърши от Продавача без да е необходимо запазването на Бисквитки на компютъра на Купувача, Купувачът може да оттегли съгласието за запазване на Бисквитки на неговия компютър.

14) Право на производствен дефект

14.1. Правата и задълженията на страните по отношение на правата относно производствени дефекти се уреждат от националното законодателство, ако Купувачът е потребител, или от Чешкото законодателство, ако Купувачът е юридическо лице (включително и разпоредбите на § 1914 до 1925 г., § 2099 до 2117 и § 2161-2174 на Гражданския кодекс).

14.2. Купувачът се задължава да докладва производствен дефект на Продавача най-късно до два месеца след откриването му, но също така и най-късно до шест месеца от покупката. Всички съобщения за производствен дефект, посочени по-късно от шест месеца от покупката, няма да бъдат приети от Продавача.

14.3. Продавачът носи отговорност пред Купувача за неналичие на дефекти в стоките при предаването им. По-специално, Продавачът е отговорен пред Купувача, че във времето, в което Купувача приема стоката:

14.3.1. стоките са със свойствата, определени от страните, а при липса на описание на тези свойства, те са такива, каквито ги описва Продавачът или каквито очаква Купувачът, като се има предвид естеството на съответните стоки и рекламата, представена от Продавача;

14.3.2. стоките са подходящи да бъдат използвани за целите, заявени от Продавача, или за целите, за които обикновено се използват такива стоки;

14.3.3. качеството на стоките или дизайна им отговарят на договорения образец или модел, ако такова качество или дизайн се определя въз основа на одобрен образец или модел;

14.3.4. стоките са в договореното количество, мярка или тегло.

14.4. Продавачът изрично декларира, че е едноличен собственик на стоките, както и че при придобиването им е изпълнил всички законови задължения, наложени на покупката на този вид стоки.

14.5. В случай, че бъде открит производствен дефект в рамките на шест месеца от приемането, тогава се приема, че продуктът е бил дефектен при приемането му.

14.6. Права, произтичащи от производствен дефект, трябва да се заявят от Купувача на адреса на Продавача.

14.7. Ако Купувачът се отказва от Договор за Покупка, Купувачът е длъжен да изпрати Известие за отказване на Продавача, както и писмена клетвена декларация, която потвърждава, че Купувачът е деинсталирал закупения лиценз за софтуер от компютъра си (“Декларация на клиента”). Формуляр на писмената клетвена декларация може да бъде изтеглен от Уеб сайта на Продавача (вж. чл. 12.5). В случай на неизпълнено задължение, оттеглянето от Договора за Покупка се счита за неосъществено, а Продавачът има право да избере подходящо решение, произтичащо от производственият дефект.

14.8. Други права и задължения на страните във връзка с отговорността за производствен дефект могат да бъдат променени от Процедурата за Оплаквания на Продавача.

15) Разглеждане на жалби и разрешаване на спорове

15.1 Ако възникне някакъв спор от договора, Купувачът трябва да се свърже с отдела за поддръжка на клиенти на Продавача, който е на разположение на:

15.1.1. телефон (+359 2 491 78 02), посочен на Уеб сайта на Продавача;

15.1.2. форма за контакт на Уеб сайта на Продавача.

15.2. Ако потребителят не бъде удовлетворен от решаването на възникналите проблеми, той може да посети уеб сайта http://ec.europa.eu/odr, където може да се изпрати жалба и искане за обезщетение.

15.3. Предмет на алтернативно разрешаване на онлайн спорове е: Комисия за защита на потребителите,  Kомисия за защита на конкуренцията.

16) Заключителни разпоредби

16.1. Продавачът не е обвързан от етични кодекси по смисъла на § 1826 ал. 1, точка д) от Гражданския процесуален кодекс, ако Купувачът е юридическо лице.

16.2. Купувачът поема риска от промяна на обстоятелствата в съответствие с § 1765, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс, ако Купувачът е юридическо лице.

16.3. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е или стане невалидна, или неефективна, то тя трябва да бъде заменена с разпоредба с подобно значение. Невалидноста или неприложимостта на една или повече разпоредби не засяга валидността на останалите разпоредби. Изменения на Договора за Покупка или Общите Условия трябва да бъдат правени в писмена форма.

 

Бърно 05.12.2016

RA Software s.r.o.

www.forscope.bg

Вашият продукт беше добавен към количката

    Безплатна доставка и 30-дневен период на връщане на парите