Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Общи условия

2. 3. 2022


ОБЩИ УСЛОВИЯ

издадени от
Forscope a.s.
със седалище на адрес: Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Бърно, Чехия
Идентификационен номер на фирмата: 048 85 414
вписана в Търговския регистър, воден от Окръжния съд в Бърно, раздел Б, входящ номер 8720
за договори за покупко-продажба, рамкови договори за покупко-продажба в бизнес отношения, включително договори за покупко-продажба, сключени чрез уеб интерфейс или електронна поща.

 

1. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

1.1.     Тези правила и условия (оттук нататък наричани „Общи условия“), издадени от Forscope a.s., със седалище на адрес: Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Бърно, Чехия, идентификационен номер на компанията: 048 85 414, вписана в Търговския регистър, воден от Окръжния съд в Бърно, раздел B, входящ номер 8720 (оттук нататък наричана „Продавач“), уреждат взаимните права и задължения на договорните страни в съответните им бизнес операции, възникващи между Продавача и друго физическо или юридическо лице (наричано по-долу „Купувач“):

1.1.1.     въз основа и във връзка с договори за покупко-продажба, включително договори за покупко-продажба, сключени чрез уеб интерфейс или електронна поща;

1.1.2.   въз основа и във връзка с рамков договор за покупко-продажба (наричан по-долу „Рамков договор“);

1.1.3.   въз основа и във връзка с индивидуални договори за покупко-продажба, сключени въз основа на рамковия договор.

1.2.    Договор за покупко-продажба съгласно член 1.1.1 от Общите условия и индивидуален договор за покупко-продажба съгласно член 1.1.3 от Общите условия, сключени въз основа на Рамковия договор, се нарича по-долу „Договор за покупко-продажба“.

2. ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПРОДАВАЧА

2.1.   В рамките на своите бизнес дейности, Продавачът предлага за продажба:

2.1.1.   копия на компютърни програми1, за които правата за разпространение са изчерпани на територията на Европейския съюз съгласно разпоредбите на член 4, параграф 2 от Директива 2009/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната защита на компютърни програми, както са изменени (наричани по-долу „Копия на използван софтуер“);

2.1.2. копия на компютърни програми, които не са били използвани от друг потребител преди продажбата им на Купувача; (наричани по-долу заедно „Продукти“ или поотделно „Продукт“).

2.2.    Продуктите не включват предоставянето на техническа или потребителска поддръжка за работата на самия софтуер (копие, което се доставя въз основа на Договора за покупко-продажба) или предоставянето на актуализации или поправки на такъв софтуер от Продавача или от друга трета страна (притежател на правата). Въпреки това, притежателят на правата може да предоставя такива услуги.


1 Отделните копия често и неточно биват наричани лицензи; в случай на копия на използван софтуер обаче няма прехвърляне или продажба на лиценз, а по-скоро прехвърляне на правата на собственост върху копието на компютърната програма. След това тези копия се използват от Купувача директно по силата на закона.

3. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

3.1.   На база Договора за покупко-продажба, Продавачът се задължава да предаде Продуктите и да прехвърли правото на собственост върху Продуктите на Купувача. Купувачът се задължава да поеме Продуктите и да заплати продажната им цена на Продавача.

4. ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРОДУКТА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

4.1.   Продажната цена на Продуктите, датата на плащане и допълнителните условия за плащане са договорени в Договора за покупко-продажба.

4.2.    При всяко безкасово плащане задължението на Купувача се изпълнява веднага след като сметката на Продавача бъде кредитирана с необходимата сума.

4.3.    В случай на неизпълнение от страна на Купувача при плащане на продажната цена на Продуктите, авансово плащане или други плащания по Договора за покупко-продажба, Продавачът има право да се откаже от Договора за покупко-продажба и/или да спре изпълнението на всяко задължение към Купувача, произтичащо от който и да е Договор за покупко-продажба, докато Купувачът не изплати всички парични задължения към Продавача.

4.4.    Вземанията от Продавача могат да бъдат едностранно компенсирани от продажната цена на Продуктите или други задължения по Договора за покупко-продажба, само ако такова вземане е в падеж и е потвърдено от Продавача в писмен вид за неговата причина и размер или ако такова вземане е вземане на Купувач, което е окончателно постановено в съдебно или арбитражно производство.

4.5.    Ако това е обичайно в търговските отношения или е предвидено от общообвързващи правни разпоредби, Продавачът издава данъчен документ – фактура и го изпраща в електронен формат на електронния имейл адрес на Купувача във връзка с извършените плащания по Договора за покупко-продажба.

5. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

5.1.   В случай, че Продуктът, който ще бъде доставен съгласно Договора за покупко-продажба, е нематериален, доставката на такъв Продукт означава предаване на съответния документ (наричан от Продавача „документация за собственост“) или номер на лиценз (продуктов ключ), включително предаването им чрез електронен имейл до имейл адреса на Купувача.

5.2.  Правото на собственост върху Продуктите се предоставя на Купувача след заплащане на пълната продажна цена на Продуктите.

5.3.   В случай, че интересът на Купувача е разпространение на Копията на използван софтуер извън територията на Европейския съюз, Купувачът прави това на своя собствена отговорност и е задължен самостоятелно да определи дали това разпространение или използване на Копията на използван софтуер е в съответствие с общообвързващи правни разпоредби, действащи на въпросната територия.

6. ГАРАНЦИЯ НА ПРОДАВАЧА

6.1.   Където става въпрос за Копия на използван софтуер, Продавачът гарантира, че:

6.1.1.   освен ако изрично не е уговорено друго, Копието на използван софтуер, продадено на Купувача въз основа на Договора за покупко-продажба, е копие, за което правата за разпространение на производителя на софтуера са изчерпани за територията на Европейския съюз;

6.1.2.   ако Копието на използвания софтуер бъде засегнато от правен дефект, претенциите на Купувача ще бъдат уредени чрез доставка на друго, бездефектно Копие на използван софтуер, или чрез възстановяване на продажната цена на дефектното Копие на използвания софтуер. По този начин, Купувачът няма право да изисква от Продавача да отстрани правния дефект на Копието на използвания софтуер;

6.1.3.   ако Копието на използвания софтуер бъде засегнато от технически дефект, в смисъл, че няма да е възможно да се инсталира или използва Копието на използвания софтуер поради причини, присъщи на споменатото копие, претенциите на Купувача ще бъдат уредени чрез доставка на друго, бездефектно Копие на използван софтуер или чрез възстановяване на продажната цена на дефектното копие на използван софтуер. По този начин, Купувачът няма право да изисква от Продавача да отстрани техническия дефект на Копието на използвания софтуер.

7. СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА

7.1.  Освен ако не е договорено друго, правата и задълженията на договарящите се страни по отношение на дефекти на Продуктите се уреждат от съответните общообвързващи правни разпоредби.

7.2.   Купувачът потвърждава и се съгласява, че Продавачът не влияе и не носи отговорност за функцията или функционалността на самия софтуер (копие, от който се предоставя въз основа на Договора за покупко-продажба), включително възникването на грешки в софтуера, или за съвместимостта на софтуера със специфичен хардуер или други компютърни програми. Купувачът потвърждава и се съгласява, че Продавачът не носи отговорност за годността на използването на самия софтуер (копие, от който се предоставя въз основа на Договора за покупко-продажба) за нуждите на Купувача или трета страна.

7.3.    В случай, че Продуктът е дефектен, Продавачът удовлетворява правата на Купувача, произлизащи от отговорност за дефекти, по следния ред и начин: доставка на липсващия Продукт; доставка на друг, бездефектен Продукт, като замяна на Продукта с дефект; предоставяне на разумна отстъпка от продажната цена на Продукта.

7.4.   Ако правата за отговорността за дефекти на Продавача бъдат разрешени чрез доставка на друг Продукт:

7.4.1.    Продавачът изпраща нов Продукт на Купувача в рамките на четиринадесет (14) дни от деня на уреждане на гаранционната рекламация от Продавача;

7.4.2.  нито Купувачът, нито друго лице, на което Купувачът пряко или косвено е предоставил Продукта, който е предмет на гаранционна рекламация (като краен потребител), може да използва въпросният Продукт, като забраната за използване за тези цели означава по-специално забраната за използване на лицензния номер (продуктов ключ) на съответния Продукт.

8. ГАРАНЦИОННА РЕКЛАМАЦИЯ

8.1.   Правата на Купувача, произтичащи от отговорността за дефекти на Продавача, трябва да бъдат предявени от Купувача в текстова форма чрез електронна поща на следния адрес на Продавача: [email protected] (наричани по-долу „Гаранционна рекламация“) без ненужно забавяне, но не по-късно от шест (6) месеца от доставката на Продукта.

8.2.   При упражняване на правото на гаранционна рекламация, Купувачът предоставя на Продавача цялата документация и информация, които са му били доставени от Продавача заедно със закупения Продукт или които са свързани с Договора за покупко-продажба, въз основа на който се предявява гаранционната рекламация.

8.3.   Гаранционната рекламация от Купувача не засяга задължението на Купувача да плати продажната цена на Продукта или да изпълни други задължения към Продавача.

9. ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА

9.1.   Освен ако не е посочено друго, правата и задълженията, произтичащи от отговорността на Продавача за вреди към Купувача, следва да бъдат в съответствие с общообвързващи правни разпоредби.

9.2.   Предпоставка за правото на обезщетение за щети е незабавното уведомяване на Продавача за появата на щета или факта, че може да възникне щета.

9.3.   В случай на щета от страна на Купувача във връзка с отговорността на Продавача за дефекти на Продуктите, договарящите се страни, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани със сключването на Договора за покупко-продажба, са се съгласили да ограничат обезщетението за всяка такава потенциална щета, понесена от Купувача, освен ако Продавачът не е причинил тази щета умишлено или поради груба небрежност, по такъв начин, че общата компенсация за всички щети, понесени поради тази причина, включително пропуснати ползи, е ограничена до сумата, действително платена от Купувача като продажна цена на Продуктите съгласно Договора за покупко-продажба, по който е настъпила щетата.

9.4.   Продавачът няма точна представа или информация за каква цел или за какви дейности ще бъдат използвани Продуктите от Купувача или от друга страна. Вземайки това предвид, както и всички други обстоятелства, свързани със сключването на Договора за покупко-продажба, договарящите страни заявяват, че съвкупните предвидими щети, включително пропуснати ползи, които биха могли да се нанесат на Купувача във връзка с отговорността на Продавача за дефекти на Продуктите, могат да бъдат равни най-много на сумата, действително платена от Купувача като продажна цена на Продуктите съгласно Договора за покупко-продажба, по който е настъпила щетата.

10. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

10.1.   Купувачът се съгласява да получава информация, свързана със стоките, услугите или бизнеса на Продавача, както и търговски съобщения от Продавача до електронния адрес на Купувача.

11. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

11.1.   Освен ако договарящите страни изрично не се споразумеят писмено за друго, то цялата информация относно съдържанието на Договора за покупко-продажба ще се счита за поверителна.

11.2.   Информация, станала публична не по вина на Продавача, не се счита за поверителна съгласно този член.

11.3.   За срока на Договора за покупко-продажба и три (3) години след изтичането на Договора за покупко-продажба, Купувачът се задължава да съхранява цялата информация включена в Договора за покупко-продажба като строго поверителна. Без писменото разрешение на Продавача, Купувачът няма да използва поверителна информация за своя собствена полза или такава на трета страна, ако това използване би било в противоречие с интересите на Продавача. Купувачът се съгласява да запази поверителността на други факти, чието разкриване на трети страни би могло по някакъв начин да засегне бизнес интересите или репутацията на Продавача. Купувачът може да разкрие поверителна информация на своите съветници, които са задължени да пазят поверителност.

11.4.   Не се счита, че договарящата страна е нарушила Договора за покупко-продажба, ако страната, в съответствие със законовите разпоредби, е разкрила поверителна информация на съдилища, административни органи или други страни въз основа на задължение съгласно общообвързващи правни разпоредби.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1.  Ако отношенията, установени от Рамковия договор или Договора за покупко-продажба, съдържат международен (чужд) елемент, договарящите се страни се съгласяват, че отношенията се уреждат от чешкото право, с изключение на прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и с изключение на прилагането на обичайните търговски практики. Чешките съдилища имат юрисдикция и компетентност да се произнасят по спорове, произтичащи от Рамковия договор и Договора за покупко-продажба.

12.2. Купувачът няма право да прехвърля своите евентуални вземания от Рамковия договор или Договора за покупко-продажба на трета страна без предварително писмено одобрение на Продавача.

12.3. Разпоредби, които се отклоняват от Общите условия, могат да бъдат договорени в Рамковия договор или Договора за покупко-продажба. Отклоняващите се клаузи в Рамковия договор или в Договора за покупко-продажба имат предимство пред клаузите на Общите условия.

12.4. Разпоредбите на Общите условия са неразделна част от Рамковия договор и Договора за покупко-продажба.

 

Бърно, 8-ми февруари, 2022 г.

Forscope a.s.

Вашият продукт беше добавен към количката