Все още нямате профил? Създай нов

Настройки

Политика за поверителност и информация за обработката на лични данни

11. 2. 2022

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Forscope a.s. извършва обработка на Вашите лични данни, тъй като това е необходимо за изпълнението на Договора за покупко-продажба (или за изпълнението на мерките, предприети преди сключването на такъв Договор за покупко-продажба), и освен това извършва обработка на Вашите лични данни във връзка с изпълнението на публично-правните задължения на фирмата.

1. САМОЛИЧНОСТ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА АДМИНИСТРАТОРА

1.1. Администратор на Вашите лични данни е фирма Forscope a.s., със седалище на адрес: Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Бърно, Чехия, идентификационен номер на компанията: 048 85 414, вписана в Търговския регистър, воден от Окръжния съд в Бърно, раздел B, входящ номер 8720 (оттук нататък наричан „Администраторът“).

1.2. Данните за контакт с Администратора са следните: адрес за доставка Lidická 81, 602 00 Бърно, Чехия, електронен адрес [email protected].

1.3. Администраторът не е назначил длъжностно лице по защита на данните.

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. Правното основание за обработката на Вашите лични данни е фактът, че тази обработка е необходима за:

2.1.1. изпълнението на Договора за покупко-продажба между Вас и Администратора или за прилагането на мерки от страна на Администратора преди сключването на такъв Договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕС (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-долу „Регламентът“);

2.1.2. спазването на правните задължения, които са приложими към Администратора по смисъла на член 6, параграф 1, буква в) от Регламента, а именно по-специфично изпълнението на задълженията, възложени на Администратора от общовалидните правни разпоредби, по-специално Закон № 235/2004 Coll., за данъка върху добавената стойност, с измененията, Закон № 586/1992 Coll., за данъка върху доходите, с измененията, и Закон № 563/1991 Coll., за счетоводството, с измененията.

3. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Целта на обработката на Вашите лични данни е изпълнението на Договора за покупко-продажба или прилагането на мерки от страна на Администратора преди сключването на такъв Договор за покупко-продажба и изпълнението на свързаните с това публично-правни задължения от страна на Администратора.

3.2. Администраторът не взема автоматично индивидуално решение по смисъла на член 22 от Регламента.

4. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за срока на действие на правата и задълженията по Договора за покупко-продажба, както и за времето, необходимо за целите на архивирането в съответствие със съответните общоприложими правни и законови разпоредби, но не по-дълго от срока, посочен в общоприложимите правни разпоредби.

5. ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Други страни, получатели на Вашите лични данни могат да бъдат лица, които предоставят технически услуги на Администратора в съответствие с инструкциите на Администратора (обработващи лични данни), включително работа със софтуер и съхранение на данни, както и лица, които осъществяват комуникация с клиенти или потенциални клиенти на Администратора.

5.2. Страни, получатели на Вашите лични данни за изпълнение на задължения, произтичащи от законови разпоредби, могат да бъдат и органите на финансовата администрация или други компетентни органи в случаите, когато администраторите налагат общоприложими законови разпоредби.

5.3. Администраторът не възнамерява да прехвърля Вашите лични данни на трета държава (на държава извън ЕС) или на международна организация.

6. ПРАВА НА СУБЕКТА, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ ПОДЛЕЖАТ НА ОБРАБОТКА

6.1. Съгласно условията, посочени в Регламента, имате право да поискате достъп до личните си данни от Администратора, право да коригирате или изтриете личните си данни или да ограничите обработването им, както и право за прехвърляне на личните Ви данни.

6.2. Ако смятате, че обработката на Вашите лични данни е нарушила или нарушава Регламента, освен всичко останало, имате правото да подадете жалба до надзорния орган.

6.3. Вие не сте задължени да предоставяте лични данни. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на Договора за покупко-продажба и без предоставянето на Вашите лични данни е невъзможно сключването на Договора за покупко-продажба или изпълнението му от страна на Администратора.

Вашият продукт беше добавен към количката